Regulamin

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I ZASADY REZYGNACJI

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

1. Poprawnie wypełnione zgłoszenie na szkolenie organizowane i otrzymane przez MedMenager.pl, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy MedMenager.pl a Zamawiającym.

Potwierdzenie uczestnictwa

2. Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia MedMenager.pl prześle drogą mailową Zamawiającemu potwierdzenie uczestnictwa, zawierające szczegóły organizacyjne szkolenia.

Wypowiedzenie umowy, odwołanie szkolenia

3. Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez MedMenager.pl, jak i przez Zamawiającego.

4. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej, poprzez użycie drogi mailowej.

5. MedMenager.pl zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

6. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

a) gdy rezygnacja wpłynie do MedMenager.pl przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,

b) gdy rezygnacja wpłynie do MedMenager.pl już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,

c) gdy rezygnacja nie wpłynie do MedMenager.pl do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Płatności za szkolenia krótkie

7. Placówki medyczne, przedsiębiorcy, firmy, instytucje i urzędy mogą uregulować należność za fakturę w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

8. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Faktury

9. Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury po dokonaniu wpłaty należności za kurs.